Rekrutacja trwa od 07.02.2017r do 03.03.2017r.

Projektodawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, w sytuacji gdy liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych przekroczy 120 sztuk.

W ZAKŁADKACH ZNAJDZIECIE PAŃSTWO WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU

REKRUTACJA

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE REKRUTACJI

Należy złożyć poniższe dokumenty (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach):

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Aktualne zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych/niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 4. Kopia aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/kę (dotyczy osób z niepełnosprawnością),
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata
 6. Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego (jeśli dotyczy)

WAŻNE

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie, w języku polskim, elektronicznie.

Należy wypełnić wszystkie rubryki formularza rekrutacyjnego. W przypadku, gdy któraś z części formularza nie dotyczy osoby wypełniającej, należy wpisać „nie dotyczy”.

W miejscu  należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X.

Formularz rekrutacyjny oraz załączniki należy własnoręcznie podpisać w wyznaczonych miejscach oraz zaparafować na każdej stronie (w przypadku kopii dokumentów wymagane jest umieszczenie na każdej stronie kopii zapis „za zgodność z oryginałem” z datą i podpisem) dokumenty należy trwale spiąć i umieścić w skoroszycie.

DOTACJA

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W POSTACI BEZZWROTNEJ DOTACJI

Komplet dokumentów, jakie uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości obejmuje:

 1. wniosek o przyznanie dotacji (załącznik nr 1 Regulaminu),
 2. zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie „Własna firma Twoją szansą!”,
 3. biznesplan w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającej wersję w formacie*.doc i *.pdf (załącznik nr 2 Regulaminu),
 4. harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 3 Regulaminu),
 5. oświadczenie o kwalifikalności VAT(załącznik nr 9 Regulaminu),
 6. kopiami dokumentów niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności:
 • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.),
 • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.).

Uczestnik projektu powinien złożyć trwale spięty (w skoroszycie z europerforacją) komplet dokumentów zawierający: wniosek z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej w zamkniętej kopercie, oznaczonej jego imieniem nazwiskiem i dokładnymi danymi teleadresowymi.

Wersja papierowa wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

Wersję elektroniczną wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z wersją elektroniczną biznesplanu – należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie*.doc i *.pdf.  Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu oraz numer ID nadany na etapie rekrutacji.

PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 Regulaminu),
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych (załącznik nr 6 Regulaminu), lub
 3. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 8 Regulaminu),
 5. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (załącznik nr 10 Regulaminu).

Wersja papierowa wniosku z kompletem załączników powinna być złożona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) opatrzonych czytelnymi podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.

 

W przypadku, gdy niektóre z załączników wskazanych w ramach wsparcia pomostowego zostały przedłożone przez uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Komplet dokumentów, jakie Uczestnik projektu powinien złożyć ubiegając się o przedłużone wsparcie pomostowe finansowe obejmuje:

 1. wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 4 Regulaminu),
 2. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
  i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 19 Regulaminu),
 3. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych lub (załącznik nr 6 Regulaminu),
 4. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 8 Regulaminu),
 6. oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego (załącznik nr 10 Regulaminu).
WARUNKI PODPISANIA UMOWY

WARUNKI PODPISANIA UMOWY

Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie przez uczestnika projektu następujących załączników:

 1. dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (np. wpis do CEIDG),
 2. kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. kopii aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
 4. zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (jeżeli wymaga aktualizacji),
 5. oświadczenie o kwalifikalności VAT,
 6. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, lub
 7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, lub
 8. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 9. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 10. Weksel in blanco z deklaracją wekslową lub inne dopuszczone regulaminem zabezpieczenie umowy,
 11. oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
 12. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy).