Termin naboru wniosków – przedłużone wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo,

Wnioski o przyznanie przedłożonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze projektu (ul. Rodziewiczówny 18b, Nysa) od 20 lutego do 1 marca 2018 roku. Proszę zwrócić uwagę, by wnioski wraz z załącznikami były składane w dwóch egzemplarzach (zgodnie z § 3 pkt. 19 b Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). Proszę zwrócić by do wniosku były dołączone:

  1. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wydawane przez ZUS),
  2. zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (wydawane przez Urząd Skarbowy).

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w § 3 i 5 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego został przedstawiony w §3 pkt 24 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz