Cele projektu

Celem głównym projektu „Własna firma Twoją szansą!” jest powstanie 80 przedsiębiorstw działających przez okres min. 12 miesięcy poprzez wsparcie finansowe 80 osób (w tym min. 56 kobiet) bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 02.01.2017-30.11.2018, co przełoży się na wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców województwa opolskiego oraz wzrost przedsiębiorczości w regionie.

Grupa docelowa

Projekt skierowany do osób od 30 roku życia, które:

 • nie pracują (są bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo);
 • chcą założyć własna firmę;
 • zamieszkują na obszarze województwa opolskiego
 • należą do jednej z grup: kobiet, osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością, osób z wykształceniem średnim lub niższym, osób posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, migrantów powrotnych i imigrantów;
 • nie są wykluczone z możliwości otrzymania środków na otwarcie działalności gospodarczej o których mowa w regulaminie rekrutacji do projektu „Własne firma Twoją szansą!”

Dzięki realizacji projektu w okresie 02.01.2017 do 30.11.2018 powstaną 84 nowe miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

O projekcie

Projekt „Własne firma Twoją szansą!”, realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Konkurencyjny rynek pracy”, Działanie 7.3. „Zakładanie działalności gospodarczej”.

GŁÓWNE ZADANIA:

 1. Rekrutacja i nabór
 2. Wsparcie podstawowe szkoleniowo-doradcze dla 100 osób.
 3. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 80 osób.
 4. Wsparcie pomostowe finansowe podstawowe do 1000 zł przez do 6 miesięcy i realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla 80 osób.
 5. Wsparcie pomostowe finansowe przedłużone do 1000 zł przez do 12 miesięcy dla 48 osób.

Wartość projektu: 3 723 188,48 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3 164 710,20 zł

ZAPEWNIAMY


 szkolenia m.in. z zakresu przedsiębiorczości, marketingu czy wypełnienia
 dokumentów aplikacyjnych,
dwudaniowy obiad oraz przerwę kawową podczas szkoleń,
indywidualne wsparcie doradców w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnym
 w tym m.in. biznesplanu,
uzyskanie do 25 088,94 zł bezzwrotnych środków na otwarcie działalności
 gospodarczej,
wsparcie pomostowe podstawowe do 1 000 zł przez pierwsze 6 miesięcy,
wsparcie pomostowe przedłużone do 1 000 zł przez do 12 miesięcy,
stałe doradztwo z osobami z doświadczeniem w biznesie,
zwrot kosztów dojazdów.

Etap 1

PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Termin przyjmowania dokumentów od 7  lutego do 3 marca 2017 roku.
Osoby zainteresowana udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny:

w siedzibie Projektodawcy: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2),
48-303 Nysa
na stronie internetowej www.dotacjeopolskie.zgd.com.pl

który następnie należy dostarczyć do siedziby Biura projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami:

 1. Oświadczeniem o kwalifikowalności Kandydata
 2. oświadczeniem o statusie na rynku pracy 
 3. aktualnym zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy)
 4. kopią aktualnego zaświadczenia/orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez upoważniony organ potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/kę (dotyczy osób z niepełnosprawnością),
 5. oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego (jeśli dotyczy)

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby biura projektu osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika.

 

Etap 2

OCENA FORMALNA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Weryfikacji poprawności złożonych dokumentów dokonywać będzie pracownik Beneficjenta, który sprawdzi złożone dokumenty pod względem formalnym w oparciu o Kartę oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego.

Uczestnikowi przysługuje możliwość jednokrotnego uzupełnienia braków formalnych. W przypadku wystąpienia braków Kandydat zostanie poinformowany przez pracownika o terminie i miejscu ich uzupełnienia.

Osoby, które złożyły poprawne formalnie Formularze Rekrutacyjne zapraszane są do kolejnego etapu – rozmowy z doradcą zawodowym.

Etap 3

ROZMOWA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Każdy Kandydat, który przeszedł ocenę formalną Formularza Rekrutacyjnego zapraszany jest na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w celu weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dowolny test przygotowany przez doradcę zawodowego oraz rozmowę. Ocena ma charakter jakościowy (opisowy).

Rozmowa z doradcą zawodowym stanowi obowiązkowy element rekrutacji.

Etap 4

OCENA MERYTORYCZNA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Formularze poprawne formalnie, po etapie rozmowy kandydata z doradcą zawodowym, przechodzą do oceny merytorycznej. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:

 1. Kryteria planowanej działalności gospodarczej (max do uzyskania 70 pkt)
  • Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej (0-20 pkt)
  • Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarcze (0-20 pkt)
  • Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych (0-15 pkt)
  • Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej (0-15 pkt)
 2. Kryteria premiowe za przynależność do grup priorytetowych (max do uzyskania 20 pkt):
  • Kobiety (7 pkt);
  • Osób powyżej 50 roku życia (3 pkt);
  • Osób z niepełnosprawnością (2 pkt)
  • Osób z wykształceniem ISCED 3 i niższym (2 pkt)
  • Osób długotrwale bezrobotnych (1 pkt);
  • Osób opiekująca się osobą zależną (1 pkt)
  • Osób mająca status migranta (1 pkt);
  • Osób zamieszkujących w gminach o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej – Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice (1 pkt)
  • Prowadzenie działalności w branży zdefiniowanej jako specjalizacja regionalna -branża budowlana – tylko usługi budowlane, usługi medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, transport i logistyka (1 pkt)
  • Generowanie dodatkowych miejsc pracy (1 pkt).

Powyższe punkty przyznawane są po spełnieniu minimum 60% z oceny formularza rekrutacyjnego

Warunkiem uzyskania wsparcia jest otrzymanie w trakcie oceny merytorycznej co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia za ocenę części II Formularza rekrutacyjnego „Opis planowanej działalności” oraz najwyższego wyniku za kryteria dodatkowe (przynależność do grup docelowych, branża i deklaracja zatrudnienie pracownika).

Do wsparcia szkoleniowo-doradczego zostanie zakwalifikowane 100 osób, pozostałe osoby zostają wpisane na listę rezerwową lub listę osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Po zakończeniu oceny merytorycznej stronie internetowej zostanie opublikowana lista Kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów, ponadto każdy z Kandydatów otrzyma informację o wyniku oceny. Od oceny merytorycznej przysługuje odwołanie (procedura odwoławcza opisana w ETAPIE V)

Etap 5

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Kandydatom przysługiwać będzie możliwość odwołania się od wyników oceny Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez kandydata pisemnej informacji o wynikach oceny. Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Złożone odwołanie musi zawierać:

 • dane Kandydata tożsame z danymi wskazanymi w Formularzu rekrutacyjnym,
 • numer identyfikacyjny ID dokumentacji rekrutacyjnej,
 • wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami zatwierdzonymi przez Beneficjenta została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.

Odwołania należy złożyć w Biurze projektu.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie opublikowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, lista rezerwowa i osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Etap 6

SZKOLENIA

 W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, dzięki którym zdobędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in. :

 • Zakładanie działalności gospodarczej i formy prowadzenia przedsiębiorstwa– 8 godz.
 • Finanse i Księgowość – 8 godz.
 • Podstawy marketingu, negocjacji i technik sprzedaży – 8 godz.
 • Przygotowywanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe – 16 godz.
 • Przygotowywanie wniosku o przyznania wsparcia pomostowego i rozliczanie dotacji – 8 godz.

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowego Uczestnikom zostanie wystawione zaświadczenie.

Etap 7

INDYWIDUALNE DORADZTWO

Uczestnicy projektu objęci zostają:

 1. Indywidualnym doradztwem mającym na celu stworzenie Indywidualnego Planu Szkoleniowo-Doradczego, pozwalającego na określenie potrzeb doradczych i szkoleniowych każdego uczestnika w projekcie.
 2. Indywidualnym doradztwem w zakresie planów działalności gospodarczej (w wymiarze 4 godzin na osobę + dodatkowe 4 godziny u osób najbardziej oddalonych od rynku pracy). Zakres tematyki doradztwa będzie obejmował m.in.:
  • wsparcie w przygotowaniu biznesplanu, wniosków dot. Wsparcia finansowego
   i pomostowego oraz harmonogram rzeczowo finansowy,
  • inne wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb.
Etap 8

WYŁONIENIE UCZESTNIKÓW Z NAJLEPSZYMI BIZNESPLANAMI

 Podstawą udzielenia wsparcia finansowego będzie złożenie w dwóch egzemplarzach przez uczestników projektu wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi załącznikami m.in.: biznesplanem, harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia opracowanym na 2 lata oraz kopie pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).

Ocena merytoryczna odbywa się w oparciu o kryteria punktowe:

  1. Realność założeń (max. 30 pkt)
   1. Realność projektowanych produktów/usług i możliwości ich realizacji (15 pkt)
   2. Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia (5 pkt)
   3. Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży (5 pkt)
   4. Realność zaplanowanego przedsięwzięcia wobec barier wejścia na rynek oraz konkurencji na rynku (5 pkt)
  2. Potencjał wnioskodawcy (max. 15 pkt)
   1. Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem (10 pkt)
   2. Posiadane zaplecze materiałowe (5 pkt)
  3. Efektywność kosztowa (max. 20 pkt)
   1. Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami. Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno – finansowym (15 pkt)
   2. Przeprowadzona prognoza finansowa daje gwarancję trwałości przedsięwzięcia (5 pkt)
  4. Zgodność przedsięwzięcia ze zdefiniowanymi potrzebami (max. 35 pkt)
   1. Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności (20 punktów)
   2. Stopień, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia (15 punktów)

Warunkiem przyznania dofinansowania jest uzyskanie min.60%pkt. ogółem i min. 60 % punktów możliwych do uzyskania w ramach każdego ocenianego kryterium. Planuje się udzielenie jednorazowej pomocy 80 Uczestnikom projektu, których wnioski otrzymają największą liczbę punktów. Maksymalna wysokość środków jakie może otrzymać jeden uczestnik to 25 008,94 zł.

Etap 9

UDZIELANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

 Uczestnicy zakwalifikowani do otrzymania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostaną poinformowani o możliwości skorzystania z podstawowego wsparcia pomostowego finansowego w wysokości do 1.000,00 zł miesięcznie (przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) oraz zostaną objęci specjalistycznym wsparciem szkoleniowo – doradczym, które polegać będzie na udziale w warsztatach grupowych z tematów wskazanych w Indywidualnym Planie Szkoleniowo-Doradczym.

Specjalistyczne doradztwo polegać będzie na doradztwie indywidualnym udzielanym przez ekspertów w dziedzinie prawa, zarządzania, sprzedaży, finansów, w tym rozliczenia dotacji i innych związanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Każdy uczestnik będzie miał do wykorzystania 8 godzin doradztwa na osobę.

Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby Uczestnicy projektu będą mogli wnioskować o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach którego będą mogli uzyskać do 1.000,00 zł miesięcznie (do 12 miesięcy prowadzenia działalności).