DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji_27_02_2017
1. Formularz rekrutacyjny
1.A. Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
2. Oświadczenie kwalifikowalności Kandydata_27_02_2017
3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
4. Wzór karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego_27_02_2017
5. Wzór karty oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
6. Karta rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym
Monitoring SL2014


WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE

7. Umowa szkoleniowo-doradcza
8.Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu_27_02_2017


WSPARCIE FINANSOWE

_Regulamin przyznawania środków finansowych_27_02_2017
1. Wniosek o przyznanie dotacji
2. Biznesplan
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
4. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
5. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
6. Oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis
7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się  o pomoc de minimis
9. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
10. Oświadczenie o korzystaniu z innych źródeł finansowania
11. Karta oceny formalnej
12. Karta oceny merytorycznej
13. Regulamin KOW
14. Umowa na otrzymanie dotacji
15. Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
16. Aneks do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego
17. Wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową_02_10_2017
18. Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem
19. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami
20. Zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości
21. Oświadczenie małżonka
22. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku
23. Oświadczenie o nieposiadaniu długów


INNE DOKUMENTY

wzór wniosku o zmiany zaakceptowanych parametrów towarów/usług